ŠALEŠKA CESTA 3
PP 191 - 3320 VELENJE
info@mc-velenje.si
03 8981-922

Mladinski center Velenje

JAVNI RAZPIS ZA ŠTIPENDIJE ZA AKTIVNO DELOVANJE V MESTNI OBČINI VELENJE ZA ŠTUDIJSKO LETO 2022/2023

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je štipendiranje dodiplomskih ali podiplomskih študentov, ki aktivno delujejo v MOV.

Cilj javnega razpisa

Mladinski center Velenje (v nadaljevanju: štipenditor) dodeljuje letne štipendije študentom, ki s svojim aktivnim delovanjem v Mestni občini Velenje dvigujejo kvaliteto življenja ter sodelujejo z Mladinskim svetom Velenje, javnimi zavodi, društvi ali zvezo društev.

Višina razpisanih sredstev in štipendije

Višina razpisanih sredstev znaša 5.400 EUR. Višina štipendije znaša 90 EUR na mesec. Štipenditor izplačuje štipendije študentom za aktivno delovanje v Mestni občini Velenje za obdobje od 1. oktobra 2022 do 30. septembra 2023.

Financiranje štipendije

Štipendije v celoti financira Mestna občina Velenje (v nadaljevanju: financer). Sredstva so zagotovljena z  Odlokom o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2022  (Uradni vestnik MOV, št. 17/2019) na proračunski postavki 40319053 - Štipendije.

Pogoji

Na javni razpis se lahko prijavijo študenti, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

-       imajo stalno prebivališče v Mestni občini Velenje in so državljani Republike Slovenije,

-       niso v delovnem razmerju, ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti in niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu,

-       so v preteklem študijskem letu uspešno zaključili vsaj prvi letnik študijskega programa 1. ali 2. bolonjske stopnje, v katerega so vpisani,

-       hkrati ne prejemajo druge štipendije, razen državne štipendije.

Vlagatelj mora zgoraj navedene točke izpolnjevati celoten čas upravičenosti do štipendije.

Dokumentacija

Vlagatelj mora predložiti:

-          v celoti izpolnjen in podpisan obrazec »Vloga za dodelitev štipendije za aktivno delovanje v Mestni občini Velenje za študijsko leto 2023/2023«, dostopen na https://www.velenje.si/e-obcina/javne-objave-razpisi in spletni strani http://www.mc-velenje.si/

-          kratek življenjepis,

-          dokazilo o vpisu v tekoči letnik izobraževanja,

-          dokazilo o študijskem uspehu (potrdilo o opravljenih izpitih),

-          potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije,

-          potrdilo o stalnem prebivališču v Mestni občini Velenje,

-          v primeru šolanja v tujini mora vlagatelj k vlogi priložiti prevod dokumentacije ter ustrezno primerjavo vrednotenja uspešnosti študija v tujini z ocenami oziroma vrednotenjem v Republiki Sloveniji,

-          pisno potrdilo in opis delovanja, ki sta podpisana s strani odgovorne osebe in opremljena z žigom organizacije o aktivnem delovanju oziroma nadpovprečni angažiranosti znotraj Mladinskega sveta Velenje, javnega zavoda, društva ali zveze društev v MOV. Upoštevajo se potrdila, dokazila in priporočila, ki so pridobljena v zadnjem šolskem oz. študijskem letu.

Rok in način oddaje vlog

Vlogo vlagatelji vložijo na predpisanem obrazcu, ki ga izpolnjenega in podpisanega, skupaj s potrebnimi dokazili, s pripisom NE ODPIRAJ – VLOGA ZA JAVNI RAZPIS –ŠTIPENDIJE ZA AKTIVNO DELOVANJE V MESTNI OBČINI VELENJE ZA ŠTUDIJSKO LETO 2022/2023«, vložijo na naslednji način:

-priporočeno po pošti na naslov Mladinski center Velenje, Šaleška cesta 3, 3320

-po elektronski pošti na naslov info@mc-velenje.si

Rok za vložitev vlog je 14. 10. 2022.

Vloga je pravočasna, če je oddana priporočeno s pošiljko ali poslana po elektronski pošti zadnji dan roka. Prepozne vloge bodo s sklepom zavržene.

Vloga se šteje za popolno, če je oddana na obrazcu, ki je priloga tega razpisa, je podpisana in vsebuje vse predpisane podatke in priloge. Vlagatelj, ki ne bo oddal popolne vloge, bo pozvan k dopolnitvi vloge. Če vlagatelj vloge ne bo dopolnil na način in v roku, določenem v zahtevi za dopolnitev, bo vloga zavržena.

O morebitni pritožbi zoper sklep bo odločal župan Mestne občine Velenje.

Odpiranje vlog

Odpiranje vlog bo 18. 10. 2022 ob 13. uri v sejni sobi Urada za družbene dejavnosti v 4. nadstropju MOV. Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni predvidoma v 30 dneh po odpiranju vlog.

Dodatne informacije

Dodatne informacije so vlagateljem na voljo:

-          na e-poštnem naslovu katja.remic-novak@velenje.si

-          na telefonski številki (03) 8961 722 – Katja Remic Novak

Dokumentacija:

Izpostavljeno