ŠALEŠKA CESTA 3
PP 191 - 3320 VELENJE
info@mc-velenje.si
03 8981-922

Mladinski center Velenje

Objava javnega razpis za prosto delovno mesto direktorja MC Velenje

SVET JAVNEGA ZAVODA MLADINSKI CENTER VELENJE
Svet javnega zavoda Mladinski center Velenje na podlagi 33., 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS - stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 - ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 - ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 - odl. US, 8/96, 31/00 - ZP-L, 36/00 - ZPDZC in 127/06 - ZJZP), 10. člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Mladinski center Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 11/16 - UPB1) ter Statuta javnega zavoda Mladinski center Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 7/97, 1/02 in 5/17), objavlja javni razpis za prosto delovno mesto direktorja javnega zavoda Mladinski center Velenje.


Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- družboslovna smer najmanj visokošolske strokovne izobrazbe (prejšnje), visokošolske strokovne izobrazbe, visokošolske univerzitetne izobrazbe;
- najmanj dve leti delovnih izkušenj;
- strokovne in vodstvene sposobnosti;
- znanje slovenskega jezika (visoka raven).


Kandidati za direktorja morajo k prijavi na razpis priložiti program dela in razvojno vizijo delovanja zavoda za naslednje mandatno obdobje.


Kandidati morajo k prijavi na razpis priložiti tudi:
- življenjepis z opisom znanj in veščin, ki jih je kandidati pridobil;
- kopija listine oz. potrdila o doseženi izobrazbi, iz katere morajo biti razvidna vrsta študijskega programa in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
- opis zahtevanih delovnih izkušenj (opis mora vsebovati navedbo delodajalca oz. druge fizične ali pravne osebe, za katero je kandidat opravljal delo, datum začetka in konca opravljanja dela ter opis dela);
- dokazilo o delovni dobi - izpis o obdobjih zavarovanja;
- izjavo o znanju slovenskega jezika na visoki ravni;
- izjavo kandidata, da je državljan Republike Slovenije;
- izjavo kandidata, da ni pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
- izjavo kandidata, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
- izjavo, da za namen razpisnega postopka dovoljuje Svetu zavoda MC, ki objavlja razpis, pridobitev potrebnih podatkov iz uradnih evidenc.


Šteje se, da ima kandidat ustrezno raven potrebnega znanja slovenščine, če je izobrazbo sedme stopnje dosegel na slovenski šoli. Kandidati, ki nimajo končane ustrezne slovenske šole,
potrebno znanje slovenščine dokazujejo s posebnim potrdilom uradno pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenščine po javno veljavnem izobraževalnem programu ustrezne stopnje v Republiki Sloveniji. Pri tem se šteje, da visoko raven aktivnega znanja slovenščine obvlada, kdor je uspešno opravil preizkus po izobraževalnem programu za slovensko gimnazijo oziroma tej ustrezno štiriletno srednjo šolo.


Direktorja imenuje svet javnega zavoda Mladinski center Velenje z večino glasov vseh članov, na podlagi javnega razpisa. Svet zavoda Mladinski center Velenje si mora pred imenovanjem direktorja pridobiti soglasje ustanovitelja. Imenovani bo nastopil mandat predvidoma s 1. junijem 2021.


Mandat direktorja traja pet (5) let in je po izteku te dobe lahko ponovno imenovan.
Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen čas, za čas trajanja mandata, s predsednikom sveta javnega zavoda.


Kandidati morajo prijavo z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev posredovati v roku 8 dni po objavi tega razpisa, v zaprti ovojnici, poslano priporočeno na naslov: Svet zavoda Mladinski center Velenje, Šaleška cesta 3, 3320 Velenje s pripisom: »ne odpiraj – prijava na razpis za direktorja javnega zavoda Mladinski center Velenje«.


Nepravočasne prijave ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v 8 dneh po sprejetju sklepa o imenovanju.


Vse informacije o izvedbi javnega razpisa se lahko pridobijo na Svetu Zavoda Mladinski center Velenje, Šaleška cesta 3, odgovorna oseba: Dimitrij Amon po e-pošti: dimitrij.amon©kunigunda.si ali na telefonsko številko 041705981, vsak delovnik med 10.00 in 14.00.


Predsednik sveta zavoda MC Velenje
Dimitrij Amon