ŠALEŠKA CESTA 3
PP 191 - 3320 VELENJE
info@mc-velenje.si
03 8981-922

Mladinski center Velenje

Obisk ministrice za pravosodje - delo v splošno korist

Danes nas je obiskala mag. Lilijana Kozlovič, ministrica za pravosodje.
Mladinski center Velenje je namreč izvajalska organizacija, ki v sodelovanju z Ministrstvom za pravosodje, Upravo za probacijo ter Probacijsko enoto Celje opravlja izvrševanje dela v splošno korist*.  

Osebe, ki so opravljale splošno koristna dela smo vključili v več aktivnosti, med drugim v projekt Kamerat, pripravo in izvedbo Festivala mladih kultur Kunigunda, pomagale so pri postavitvi prireditvenega prostora na lokaciji Mladinskega kulturnega kluba eMCe plac in Drsališča Velenje, urejale so zunanjo okolico in notranje prostore Mladinskega centra Velenje ter Mladinskega hotela. 

Od leta 2018 smo tako sodelovali z več kot 20 osebami, ki so skupaj opravile preko 2.300 ur splošno koristnega dela. 

Delo v splošno korist

Delo v splošno korist je lahko izrečeno namesto kazni zapora ali denarne kazni, storilcem prekrškov ali v postopkih, ki jih vodi državni tožilec. Delo v splošno korist se izvaja v izvajalskih organizacijah, predvsem v javnih zavodih in nevladnih organizacijah, ki se ukvarjajo z nepridobitno dejavnostjo (v dobrodelnih organizacijah, domovih za starejše občane, knjižnicah, zavetiščih za živali idr.), s katerimi ima Uprava za probacijo sklenjen Sporazum o urejanju medsebojnih pravic in obveznosti v zvezi z izvrševanjem dela v splošno korist. Oseba pred začetkom dela podpiše tripartitni dogovor, opravi zdravstveni pregled in usposabljanje za varno opravljanje dela. Izvajalsko organizacijo izbere probacijski uslužbenec glede na osebne lastnosti, zdravstveno stanje, okoliščine, znanje, veščine in izkušnje osebe ob upoštevanju aktualne razpoložljivosti delovnih mest v izvajalskih organizacijah. Oseba opravi določeno število ur dela v splošno korist, če pa ima naloženo tudi varstveno nadzorstvo prejema ob izvajanju dela v splošno korist tudi strokovno pomoč, varstvo in nadzor.