ŠALEŠKA CESTA 3
PP 191 - 3320 VELENJE
info@mc-velenje.si
03 8981-922

Mladinski center Velenje

JAVNI RAZPIS ZA ŠTIPENDIJE ZA AKTIVNO DELOVANJE V MOV

Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je štipendiranje dodiplomskih ali podiplomskih študentov, ki aktivno delujejo v MOV.
Cilj javnega razpisa
Mladinski center Velenje (v nadaljevanju: štipenditor) dodeljuje letne štipendije študentom, ki s svojim aktivnim delovanjem v Mestni občini Velenje dvigujejo kvaliteto življenja ter sodelujejo z Mladinskim svetom Velenje, javnimi zavodi, društvi ali zvezo društev.
Višina razpisanih sredstev in štipendije
Višina razpisanih sredstev znaša 5.400 EUR. Višina štipendije znaša 90 EUR na mesec. Štipenditor izplačuje štipendije študentom za aktivno delovanje v Mestni občini Velenje za obdobje od 1. oktobra 2020 do 30. septembra 2021.
Financiranje štipendije
Štipendije v celoti financira Mestna občina Velenje (v nadaljevanju: financer). Sredstva so zagotovljena z Odlokom o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2020 (Uradni vestnik MOV, št. 17/2019) na proračunski postavki 40319053 - Štipendije.
Pogoji
Na javni razpis se lahko prijavijo študenti, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
- imajo stalno prebivališče v Mestni občini Velenje in so državljani Republike Slovenije,
- niso v delovnem razmerju, ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti in niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu,
- so v preteklem študijskem letu uspešno zaključili vsaj prvi letnik študijskega programa 1. ali 2. bolonjske stopnje, v katerega so vpisani,
- hkrati ne prejemajo druge štipendije, razen državne štipendije.
Vlagatelj mora zgoraj navedene točke izpolnjevati celoten čas upravičenosti do štipendije.
Dokumentacija
Vlagatelj mora predložiti:
- v celoti izpolnjen in podpisan obrazec »Vloga za dodelitev štipendije za aktivno delovanje v Mestni občini Velenje za študijsko leto 2020/2021«, dostopen na https://www.velenje.si/e-obcina/javne-objave-razpisi in spletni strani http://www.mc-velenje.si/
- kratek življenjepis,
- dokazilo o vpisu v tekoči letnik izobraževanja,
- dokazilo o študijskem uspehu (potrdilo o opravljenih izpitih),
- potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije,
- potrdilo o stalnem prebivališču v Mestni občini Velenje,
- v primeru šolanja v tujini mora vlagatelj k vlogi priložiti prevod dokumentacije ter ustrezno primerjavo vrednotenja uspešnosti študija v tujini z ocenami oziroma vrednotenjem v Republiki Sloveniji,
- pisno potrdilo in opis delovanja, ki sta podpisana s strani odgovorne osebe in opremljena z žigom organizacije o aktivnem delovanju oziroma nadpovprečni angažiranosti znotraj Mladinskega sveta Velenje, javnega zavoda, društva ali zveze društev v MOV. Upoštevajo se potrdila, dokazila in priporočila, ki so pridobljena v zadnjem šolskem oz. študijskem letu.
Dokazila iz pete in šeste alineje lahko pridobi financer sam iz uradnih evidenc, če vlagatelj da pisno soglasje.

Rok in način oddaje vlog
Vlogo vlagatelji vložijo na predpisanem obrazcu, ki ga izpolnjenega in podpisanega, skupaj s potrebnimi dokazili, pošljejo priporočeno po pošti na naslov Mladinski center Velenje, Šaleška cesta 3, 3320 Velenje s prepisom »NE ODPIRAJ – VLOGA ZA JAVNI RAZPIS –ŠTIPENDIJE ZA AKTIVNO DELOVANJE V MESTNI OBČINI VELENJE ZA ŠTUDIJSKO LETO 2020/2021«
Rok za vložitev vlog je 12. 10. 2020.
Vloga je pravočasna, če je oddana zadnji dan roka s priporočeno pošiljko. Prepozne vloge bodo s sklepom zavržene.
Vloga se šteje za popolno, če je oddana na obrazcu, ki je priloga tega razpisa, je podpisana in vsebuje vse predpisane podatke in priloge. Vlagatelj, ki ne bo oddal popolne vloge, bo pozvan k dopolnitvi vloge. Če vlagatelj vloge ne bo dopolnil na način in v roku, določenem v zahtevi za dopolnitev, bo vloga zavržena.
O morebitni pritožbi zoper sklep bo odločal župan Mestne občine Velenje.
Odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo 14. 10. 2020 ob 13. uri v sejni sobi Urada za družbene dejavnosti v 4. nadstropju MOV. Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni predvidoma v 30 dneh po odpiranju vlog.
Dodatne informacije
Dodatne informacije so vlagateljem na voljo:
- na e-poštnem naslovu simona.pogorelcnik@velenje.si ali katja.remic-novak@velenje.si
- na telefonski številki (03) 8961 677 – Simona Pogorelčnik ali (03) 8961 722 – Katja Remic Novak