ŠALEŠKA CESTA 3
PP 191 - 3320 VELENJE
info@mc-velenje.si
03 8981-922

Mladinski center Velenje

Poslanstvo KRMC

Kunigunda - regionalni multimedijski center je programska enota javnega zavoda Mladinskega centra Velenje, kultura in izobraževanje, katerega ustanoviteljica je Mestna občina Velenje. Povezuje se v mrežo multimedijskih centrov M3C. Kunigunda deluje na območju Savinjske regije in se za učinkovito delo povezuje s partnerji. Kunigunda nudi tehnološko infrastrukturo in servisno dejavnost za vsa področja kulturno-umetniške produkcije.

Vizija

Vizija KRMC je delati v dobro kulturno-umetniških produktov in producentov. Vsaka kultura je lahko še boljša, če je dobro podkrepljena z IKT tehnologijo. Želimo si, da bi poleg večjih dogodkov, ki jih KRMC že podpira v Savinjski regiji, postali multimedijski center s podporo še več kulturno-umetniškim produktom in avtorjem.

Neformalno izobraževanje

 • izvajanje podpore za potrebe kulturno-umetniške produkcije,
 • svetovanje in podpora kulturnim ustvarjalcem in producentom za uvajanje novih tehnologij v kulturno-umetniške procese,
 • izvajanje različnih delavnic s pomočjo partnerjev.

Servisne storitve za kulturno-umetniško produkcijo

 • uporaba prostorov in IKT opreme,
 • podpora multimedijski produkciji,
 • gostovanje spletnih vsebin za kulturne projekte in producente,
 • servisiranje kulturno umetniških projektov in producentov po dogovoru in vnaprej določenih zadolžitvah
 • digitalizacija kulturno-umetniških vsebin in dediščine,
 • promoviranje in prezentiranje umetniških projektov.

Promocija kulturno-umetniške produkcije na regionalni in nacionalni ravni

 • delovanje regionalnih kulturno-informacijskih centrov,
 • promoviranje kulturno-umetniških projektov vseh kulturno-umetniških zvrsti na regionalni in lokalni ravni.

Lastna kulturno-umetniška produkcija

 • mladinski kulturni programi in projekti
 • intermedijski kulturno-umetniški programi in projekti

Delo na trgu

 • storitev fotokopirnice
 • razmnoževanje in tisk medijev (CD, DVD)
 • izposoja multimedijske opreme
 • slikanje in snemanje na terenu
 • izvedba prenosov dogodkov v živo
 • montaža videa
 • montaža avdio
 • najem prostorov (studio, ...)

Gostovanje na strežniku

Mladinski center Velenje v okviru p.e. Kunigunda – regionalni multimedijski center ponuja možnost brezplačnega gostovanja spletnih strani na strežniku Mladinskega centra Velenje naslednjim upravičenim subjektom v savinjski regiji:

 • neprofitne organizacije, društva ter posamezniki s področja dela Mladinskega centra,
 • kulturne organizacije, kulturni delavci in njihovi projekti,
 • pobude s področja turizma in razvoja turističnih točk,
 • organizacije s področja izobraževalne, raziskovalne in inovacijske sfere, vse-življenjskega učenja ter njihovi projekti,
 • projekti razvoja človeških virov,
 • regionalne in lokalne razvojne institucije ter njihovi regionalni in lokalni programi in projekti,
 • univerzitetna okolja in univerzitetni inkubatorji (informacijska podpora za študentske in dijaške projekte),
 • novo nastajajoča mala in srednja podjetja v okviru regionalnega tehnološkega centra.

V okviru brezplačnega gostovanja je na voljo do 100 MB prostora na strežniku oz. do zapolnitve prostora.

Do brezplačnega gostovanja so upravičeni subjekti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • sedež organizacije oz. stalno prebivališče posameznika je na območju občin v savinjski regiji,
  da z dokazili izkažejo delovanje na področjih pod točko 1.:
 • Kratek opis programa organizacije ali posameznika (1 stran A4);
 • Dokazilo o registraciji: odločba upravne enote, ali izpisek iz sodnega registra, ali obvestilo o razvrstitvi dejavnosti, ali dokazilo o statusu samostojnega delavca v kulturi.

3. Brezplačnega gostovanja niso upravičene vsebine sicer upravičenih uporabnikov, ki:

 • so pretežno profitne narave,
 • so v nasprotju z Ustavo in zakonodajo RS.

Upravičeni subjekti, ki jim bo omogočeno brezplačno gostovanje so dolžni:

 • podati izjavo o strinjanju s pogoji in pravili gostovanja domen na strežniškem sistemu Mladinskega centra Velenje
 • posredovati Mladinskemu centru Velenje informacije o vseh morebitnih spremembah v delovanju upravičenega subjekta, ki bi lahko vplivale na pravico do brezplačnega gostovanja,
 • skrbeti za ažurnost in primernost vsebine spletnih strani s katerimi gostujejo.

V primeru kršitve pravil in pogojev brezplačnega gostovanja na strežniku ima upravitelj Mladinski center Velenje pravico do izvajanja sledečih ukrepov:

 • opomin uporabniku,
 • opomin pred izključitvijo iz spleta,
 • ukinitev pravice brezplačnega gostovanja in omejitev dostopa do strani in njene vsebine ter povrnitev stroškov brezplačnega gostovanja.