ŠALEŠKA CESTA 3
PP 191 - 3320 VELENJE
info@mc-velenje.si
03 8981-922

Mladinski center Velenje

Poslanstvo KRMC

Kunigunda - regionalni multimedijski center je programska enota javnega zavoda Mladinskega centra Velenje, kultura in izobraževanje, katerega ustanoviteljica je Mestna občina Velenje. Kunigunda deluje na območju Savinjske regije in se za učinkovito delo povezuje s partnerji. Kunigunda nudi tehnološko infrastrukturo in servisno dejavnost za vsa področja kulturno-umetniške produkcije.

Vizija

Vizija KRMC je delati v dobro kulturno-umetniških produktov in producentov. Vsaka kultura je lahko še boljša, če je dobro podkrepljena z IKT tehnologijo. Želimo si, da bi poleg večjih dogodkov, ki jih KRMC že podpira v Savinjski regiji, postali multimedijski center s podporo še več kulturno-umetniškim produktom in avtorjem.

Neformalno izobraževanje

 • izvajanje podpore za potrebe kulturno-umetniške produkcije,
 • svetovanje in podpora kulturnim ustvarjalcem in producentom za uvajanje novih tehnologij v kulturno-umetniške procese,
 • izvajanje različnih delavnic s pomočjo partnerjev.

Servisne storitve za kulturno-umetniško produkcijo

 • uporaba prostorov in IKT opreme,
 • podpora multimedijski produkciji,
 • gostovanje spletnih vsebin za kulturne projekte in producente,
 • servisiranje kulturno umetniških projektov in producentov po dogovoru in vnaprej določenih zadolžitvah
 • digitalizacija kulturno-umetniških vsebin in dediščine,
 • promoviranje in prezentiranje umetniških projektov.

Promocija kulturno-umetniške produkcije na regionalni in nacionalni ravni

 • delovanje regionalnih kulturno-informacijskih centrov,
 • promoviranje kulturno-umetniških projektov vseh kulturno-umetniških zvrsti na regionalni in lokalni ravni.

Lastna kulturno-umetniška produkcija

 • mladinski kulturni programi in projekti
 • intermedijski kulturno-umetniški programi in projekti

Delo na trgu

 • storitev fotokopirnice
 • razmnoževanje in tisk medijev (CD, DVD)
 • izposoja multimedijske opreme
 • slikanje in snemanje na terenu
 • izvedba prenosov dogodkov v živo
 • montaža videa
 • montaža avdio
 • najem prostorov (studio, ...)

Gostovanje na strežniku

Mladinski center Velenje v okviru p.e. Kunigunda – regionalni multimedijski center ponuja možnost brezplačnega gostovanja spletnih strani na strežniku Mladinskega centra Velenje naslednjim upravičenim subjektom v savinjski regiji:

 • neprofitne organizacije, društva ter posamezniki s področja dela Mladinskega centra,
 • kulturne organizacije, kulturni delavci in njihovi projekti,
 • pobude s področja turizma in razvoja turističnih točk,
 • organizacije s področja izobraževalne, raziskovalne in inovacijske sfere, vse-življenjskega učenja ter njihovi projekti,
 • projekti razvoja človeških virov,
 • regionalne in lokalne razvojne institucije ter njihovi regionalni in lokalni programi in projekti,
 • univerzitetna okolja in univerzitetni inkubatorji (informacijska podpora za študentske in dijaške projekte),
 • novo nastajajoča mala in srednja podjetja v okviru regionalnega tehnološkega centra.

V okviru brezplačnega gostovanja je na voljo do 100 MB prostora na strežniku oz. do zapolnitve prostora.

Do brezplačnega gostovanja so upravičeni subjekti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • sedež organizacije oz. stalno prebivališče posameznika je na območju občin v savinjski regiji,
  da z dokazili izkažejo delovanje na področjih pod točko 1.:
 • Kratek opis programa organizacije ali posameznika (1 stran A4);
 • Dokazilo o registraciji: odločba upravne enote, ali izpisek iz sodnega registra, ali obvestilo o razvrstitvi dejavnosti, ali dokazilo o statusu samostojnega delavca v kulturi.

3. Brezplačnega gostovanja niso upravičene vsebine sicer upravičenih uporabnikov, ki:

 • so pretežno profitne narave,
 • so v nasprotju z Ustavo in zakonodajo RS.

Upravičeni subjekti, ki jim bo omogočeno brezplačno gostovanje so dolžni:

 • podati izjavo o strinjanju s pogoji in pravili gostovanja domen na strežniškem sistemu Mladinskega centra Velenje
 • posredovati Mladinskemu centru Velenje informacije o vseh morebitnih spremembah v delovanju upravičenega subjekta, ki bi lahko vplivale na pravico do brezplačnega gostovanja,
 • skrbeti za ažurnost in primernost vsebine spletnih strani s katerimi gostujejo.

V primeru kršitve pravil in pogojev brezplačnega gostovanja na strežniku ima upravitelj Mladinski center Velenje pravico do izvajanja sledečih ukrepov:

 • opomin uporabniku,
 • opomin pred izključitvijo iz spleta,
 • ukinitev pravice brezplačnega gostovanja in omejitev dostopa do strani in njene vsebine ter povrnitev stroškov brezplačnega gostovanja.