ŠALEŠKA CESTA 3
PP 191 - 3320 VELENJE
info@mc-velenje.si
03 8981-922

Mladinski center Velenje

Evropski socialni sklad 2018 - 2

Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju – 2

 

Mladinski delavec bo v Mladinskem centru Velenje deloval na raznih področjih dela, ki so pomembni za mlade in predstavljajo večplastno delo mladinskega delavca, kot »multipratkičnega« mladinskega delavca in izhajajo iz vseh alinej 2. točke 28. člena ZJIMS (dejavnosti mladinskega centra).

 

Splošni cilji:

-       informiranje mladih na EU ravni:

Na ravni EU predstavljata ključna instrumenta informiranja mladih Eurodesk  in Evropski mladinski portal, ki ga je vzpostavila Evropska komisija. Eurodesk, ki ga v Sloveniji izvaja nacionalna agencija programa Erasmus +, je brezplačni infoservis Evropske komisije, namenjen mladim in tistim, ki z njimi delajo. Cilj je vzpostaviti med mladimi večjo razpoznavnost obeh instrumentov.

-       informiranje mladih na lokalni in nacionalni ravni:

Na nacionalni in lokalni ravni za mlade obstajata portala mlad.si in mladi za veleje, ki omogočata mladim dostop do pomembnih informacij s področja izobraževanja, zaposlovanja, kulture… predvsem z možnostmi financiranja vseh prej omenjenih mladinskih dejavnosti. Cilj je povečati prispevke na omenjenih portalih, za kar bo zadolžen mladinski delavec.

        -    Evropska prostovoljna služba (EVS prostovoljstvo)

        -    Preventivna funkcija :

preprečevanje odklonskih vedenj z večanjem sposobnosti za obvladovanje razvojnih nalog in vsakdanjih težav, omogočanje ugodnih pogojev za mirno obvladovanje vsakdanjih konfliktov.

-       Pomoč pri urejanju vsakdanjega življenja:

nakazovanje možnih rešitev problemov v družini, šoli, med vrstniki v prostem času, pri vzgoji otrok in na drugih področjih preko pogovora, spremljanja, opolnomočenja, osebne pomoči, svetovanja, skupinskega in skupnostnega dela.

 

Mladinski delavec se bo vključil v pomoč priprave in izvajanja dejavnosti evropske prostovoljne službe, za katero je Mladinski center Velenje tako pošiljajoča, kot gostujoča organizacija.

Konkretne naloge mladinskega delavca:

pomoč vodji programa pri pripravi aktivnosti za programe aktivnega preživljanja prostega časa mladih,

pomoč pri izvajanju operativnih del v prostorih organizacije,

pomoč vodji programa pri urejanje informativnih točk in oskrbovanje informativnih točk z gradivom,

pomoč vodji programa pri pripravi informativnih akcij, kot pomoč pri informiranju v organizaciji in programskih enotah, mladinskih društvih in zveza društev z informiranjem za mlade na EU, nacionalni in lokalni ravni,

pomoč pri izvajanju aktivnosti Evropske prostovoljne službe za pošiljanje in sprejemanje prostovoljcev iz Evrope pomoč vodji programa pri informiranju, animiranju in načrtovanju, organizaciji in vodenju različnih projektnih aktivnosti na področju neformalnega izobraževanja, informiranja mladih in vse življenjskega učenja,

pomoč vodji programa pri organiziranju, koordiniranju, informiranju in izvedbi raznih družbeno - kulturnih prireditev

 

Pridobitev kompetenc mladinskega delavca:

-praktično pedagoško delo z mladimi,

 

 

 

-možnost strokovnega izpopolnjevanja na primerih dobre prakse,

-razvijanje sodelovalnega dela in učenja za življenje,

-pridobitev izkušenj na področju evropskih razpisov za področje mladine (Erazmus +, Evropa za državljane, …),

 

 Finančna podpora operacije je 11.100,00 € od tega 

Rezultat operacije, je zaposlitev mladinskega delavca 1 mesec po končanju operacije. V primeru ugodnih kadrovskih pogojev, tudi več mesecev

 Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.